نمایشگاه صنعت سنگ india stonemart

نمایشگاه صنعت سنگ india stonemart

نمایشگاه صنعت سنگ بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ خواهد بود که جهان سنگ ابعاد طبیعی محصولات جانبی وخدمات را به طور جامع به نمایش می گذرجیپور هند مرکز نمایشگاه  وهمایش جیپور (jecc)تاریخ برگزاری 2025/2/1 به مدت 4 روز به India Stonemart 2025خوش آمدید India Stonemart 2025بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ است که به […]