وضع عوارض بر تمامی مواد و محصولات معدنی ، فلزی و و غیر فلزی و محصولات نفتی ، گازی و پتروشیمی بصورت خام و نیمه خام

وضع عوارض بر تمامی مواد و محصولات معدنی

مطابق بند ژ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ وضع عوارض بر تمامی مواد و محصولات معدنی ، فلزی و و غیر فلزی و محصولات نفتی ، گازی و پتروشیمی بصورت خام و نیمه خام میزان قطعی دو ماه پس از لازم الاجرا شدن توسط دولت تعیین می گردد تا زمان تصویب میزان قطعی مصوبه […]