مزایای عضویت فعالان حوزه سنگ در انجمن سنگ ایران

مزایای عضویت فعالان حوزه سنگ در انجمن سنگ ایران

: انجمن ملی سنگ ایران، تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی بخش خصوصی در حوزه صنعت سنگ تزئینی کشور است که برای حفظ و ارتقاء موقعیت زنجیره این صنعت مشتمل بر معدن‌داران، واحدهای فرآوری، بازرگانان سنگ، تولیدکنندگان مواد، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه و حجاران و تولیدکنندگان مصنوعات سنگی تلاش می‌کند.انجمن از سال ۱۳۷۹ تاسیس شد و دارای […]