فرصت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ در سامانه نیما

فرصت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ در سامانه نیما

طبق اطلاعیه‌ای که در سامانه جامع تجارت منتشر شده امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ جهت عرضه ارز در سامانه نیما و رفع تعهد صادراتی فراهم شده است. بر این اساس امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ جهت عرضه ارز در سامانه نیما و رفع تعهد صادراتی با ملاحظاتی فراهم شده است. طبق […]