راهکارهای تسریع استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات

راهکارهای تسریع استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات

صادرکنندگان برای تسریع استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرات، هنگام ارائه اظهارنامه و بعد از انتخاب گزینه «استرداد مالیات ارزش‌افزوده» از ثبت گزینه «انتقال اعتبار از دوره قبل» خودداری کنند. سازمان امور مالیاتی از صادرکنندگان خواست به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرات هنگام تسلیم اظهارنامه و بعد از انتخاب گزینه «استرداد […]