حوزه سنگ فی مابین انجمن سنگ ایران

حوزه سنگ فی مابین انجمن سنگ ایران

عقد تفاهم نامه همکاری مشترک در حوزه سنگ فی مابین انجمن سنگ ایران و انجمن سنگ روسیه آقای دیمیتری مدیانسف Iran Stone Association & association of stone industry of Russia signed an agreement for the bilateral cooperation.