حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳، ۳۵% افزایش یافت با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵/۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر […]