اهداف تشکیل انجمن سنگ ایران

اهداف تشکیل انجمن سنگ ایران

ساماندهی امور مرتبط با صنعت سنگ ایران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد،حایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ […]