دسته: نمایشگاه سنگ

  • نمایشگاه سنگ

    نمایشگاه سنگ

    نمایشگاه سنگ تهران از تاریخ 1/04/1403لغایت 4/04/1403با دوره های قبلی تفاوت های چشمگیری داشت. برای اولین بار قرارداد اجرای نمایشگاه 3 ساله منعکس کننده تصمیم استراتژیک مدیریت انجمن سنگ منعقد شد.باشرکت در نمتایشگاه سنگ تهران بین همه رقبا برنده باش یکی از با شگوه ترین نمایشگاه سنگ خواهد بود نمایشگاه 95 تغییرات قابل توجهی را…